Wethouders

Hans - ABZ

hans de waal

1e Locoburgemeester

Ruimtelijke ordening en bouwzaken (inclusief vergunningen/bestemmingsplannen), volkshuisvesting, wonen, grondzaken, toerisme en recreatie, branding Brabantse Wal, informatisering en automatisering, evenementen, sport

Lars - ABZ

Lars van der beek

2e Locoburgemeester

Onderwijs en onderwijshuisvesting (inclusief voor- en vroegschoolse activiteiten/ leerplicht/speciaal en passend onderwijs), integraal jeugdbeleid, welzijn
en subsidiebeleid, sociale zaken (waaronder participatiewet, armoedebeleid en schuldhulpverlening), zorg, wet maatschappelijke ondersteuning en volksgezondheid, integrale toegang