Algemeen Belang Zuidwesthoek

Verkiezings
programma

Hoe het ooit begon ...

De plaatselijke politieke partij Algemeen Belang Zuidwesthoek is in 1997 ontstaan uit zes plaatselijke partijen in de vier voormalige gemeenten Putte (Dorpsbelangen en Putse Belangen), Huijbergen (Algemeen Belang), Ossendrecht (Leefbaar Ossendrecht en Werknemersgroepering) en Woensdrecht (Algemeen Woensdrechts Belang). Bij de samenvoeging van de vier gemeenten zijn deze partijen ook samengegaan en werden de grootste partij in de raad. Samen hebben we jarenlang de gemeente Woensdrecht bestuurd en gemaakt tot wat er nu is, en de beloften die we onze kiezers hadden gedaan waargemaakt. ABZ is een onafhankelijke plaatselijke partij die, los van de landelijke politieke stromingen, op basis van wat er leeft onder de bewoners, de gemeente wil besturen.

Omdat ABZ een samenvoeging is van zes politieke partijen uit alle kernen van de gemeente is ABZ in elke kern ook goed vertegenwoordigd en weten wij wat er leeft. Wij geven dan ook extra aandacht aan de informatie en inbreng vanuit alle kernen. Dit doen wij o.a. door het actief benaderen van burgers in alle kernen via enquêtes, via de dorpsplatforms, zorg coöperaties etc. en via onze leden die midden in de samenleving staan.

Tijdens de afgelopen raadsperiode heeft ABZ deelgenomen in de coalitie met twee wethouders en zeven  raadsleden. Daarom zijn de meeste van onze beloften die wij vier jaar geleden aan u hebben gedaan waargemaakt of in de laatste fase van uitvoering. Zo zijn er nieuwe projecten gebouwd zoals Noordrand in Ossendrecht, Verlengde Duinstraat in Hoogerheide en Tervoplein in Putte. De woonwijk De Hoef is afgewikkeld alsmede de projecten rondom de nieuwe AH te Hoogerheide. Hierdoor hebben honderden mensen een nieuwe woning gevonden. Door de nieuwe stikstofwet hebben veel nieuwe projecten vertraging opgelopen maar in Putte, Huijbergen en Hoogerheide staan nu grote en kleinere projecten klaar voornamelijk gericht op starters en senioren, waarmee we de woningnood aanpakken. Binnen het sociaal domein hebben wij als ABZ al jaren een leidende rol. Afgelopen periodes hebben wij vol ingezet om geen van onze inwoners buiten de boot te laten vallen en dit is goed geslaagd. Een goed functionerende WMO die de afgelopen jaren steevast met een 8 of hoger door onze inwoners is beoordeeld is een mooi succes. Wij hebben een reëel en ruimhartig armoedebeleid gevoerd met ondersteuning voor onze kwetsbare inwoners. Wij hebben veel aandacht en ondersteuning geboden aan burgerinitiatieven in de diverse kernen en gleden op diverse vlakken landelijk als een gemeente waar ze de zorg goed voor elkaar hebben. Deze lijn willen wij graag en gestaag doorzetten met oog voor verdere doorontwikkeling.

Hierna vindt u de speerpunten van ABZ voor de komende bestuursperiode:

Onze Speerpunten

Gemeentelijke voorzieningen in alle kernen behouden

ABZ heeft ervoor gezorgd dat de gemeentelijke voorzieningen zoals scholen, sportvelden, Multi functionele centra in alle kernen behouden zijn en ook het zwembad in onze gemeente is voor langere tijd vastgelegd. ABZ vindt dat elke kern leefbaar moet blijven en daar horen deze voorzieningen gewoon bij dus ook in de toekomst blijft elke kern haar gemeentelijke voorzieningen houden, wat dat ook kost.

Duidelijk beleid arbeidsmigranten

De afgelopen jaren zien wij steeds meer arbeidsmigranten, buitenlandse werknemers die hier komen werken, in onze gemeente. ABZ is hier niet tegen, maar het moet geen overlast veroorzaken. Door de regel in te voeren dat er slechts twee arbeidsmigranten per woning gehuisvest mogen worden hebben wij kunnen voorkomen dat de kernen overspoeld werden met arbeidsmigranten. Door een centrale opvang van arbeidsmigranten in het buitengebied gaan we nog meer arbeidsmigranten uit de kernen halen waarbij de overlast afneemt.

Goed Onderhoud gemeentelijk groen en straten

In de crisistijd hebben wij o.a. op het onderhoud van het groen moeten bezuinigen. Nu we weer wat meer armslag hebben wil ABZ deze bezuiniging terugdraaien en het gemeentelijk groen weer de uitstraling geven die onze bewoners graag zien. Tevens willen wij onkruidbestrijding beter aanpakken door inzet van o.a. een extra veegwagen en menskracht, zodat met name de woonbuurten er nog beter gaan uitzien. Door een recent initiatief van ABZ wordt al jaarlijks 100.000 euro extra uitgetrokken voor het onderhoud van groen en straten.

Voldoende woningen voor iedereen, in alle kernen

Gezien de enorm toegenomen vraag naar woningen en vooral starters- en seniorenwoningen gaan we hier de komende periode fors op inzetten. Onlangs zijn al 2 grote projecten in Putte en Huijbergen opgestart maar ook in de andere kernen willen we verder bouwen met voorrang voor onze eigen inwoners. Daarnaast willen we de arbeidsmigranten uit de kernen halen door alternatieve huisvesting te bieden. Hierdoor komen er extra woningen voor starters vrij. Indien mogelijk kijken we naar invoering van de zelfbewoningsplicht en voorrang bij toewijzing van huurwoningen voor onze eigen inwoners.

Aandacht voor voorzieningen voor onze ouderen

Woensdrecht vergrijst, dat is een feit, en het is daarom van het grootste belang dat wij hierop inspelen. Dit kan door senioren woningen en zorgwoningen te bouwen, maar ook verpleeghuizen met in/externe zorg zoals in Hoogerheide en Ossendrecht. Daarnaast wil ABZ de sociale netwerken die ontstaan extra faciliteren bijv. door ruimte beschikbaar te stellen. Fietspaden en stoepen dienen op orde te zijn zodat scootmobielen, rolstoelen en rollators ongehinderd gebruikt kunnen worden. Ook bewegen stimuleren wij, niet alleen voor ouderen maar voor iedereen.

Zorg op maat voor iedereen

Ofschoon het zorgbeleid landelijk bepaald wordt wil ABZ door afspraken te maken met zorgaanbieders en door samenwerking met omliggende gemeenten zorg zo toegankelijk mogelijk maken. Het mantelzorgcompliment moet blijven als teken van waardering voor de mensen die een ander helpen. Wij blijven investeren in preventie en welzijnswerk om dure zorg te voorkomen. Wij zijn van mening dat niemand buiten de boot moet vallen.

Goede Jeugdzorg

Een klein gedeelte van onze jeugd heeft psychische of gedragsproblemen. ABZ wil dat deze jeugdigen snel geholpen worden zodat ze weer volwaardig deel uit kunnen maken van de maatschappij. Preventieve maatregelen blijven we steunen om hoge kosten in de toekomst te voorkomen. Tevens vinden wij dat we moeten investeren in de jeugd en de gezinnen die het niet alleen aankunnen.

Onderwijs

In onze gemeente hebben wij al veel onderwijs en dat wil ABZ ook zo houden, eventueel nog uitbreiden, zodat zoveel mogelijk Woensdrechtse jeugd ook in de eigen gemeente naar school kan. ABZ staat voor een goede onderwijshuisvesting zoals Fortuna in Woensdrecht.

Geen verhoging van gemeentelijke belasting

De landelijke partijen hebben ervoor gezorgd dat ons land een hele hoge belastingdruk heeft. ABZ wil daarom de gemeentelijke lasten gelijk houden. Woensdrecht heeft lage lasten in vergelijking met de andere gemeenten in onze
regio en dat willen we zo houden. De gemeente moet zo min mogelijk schulden hebben en de begroting moet sluitend zijn.

Duurzaamheid

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie wat betreft duurzaamheid. ABZ wil dat wij onze kinderen een leefbaar Woensdrecht nalaten. Daarom moeten we met z’n allen minder CO2 opwekken. Wind- en zonne-energie horen daar bij. Isoleren van oudere panden moet gestimuleerd worden. Wij staan open voor alternatieve energievormen. Onze eigen panden moeten een voorbeeldfunctie krijgen.

Stimuleren van de verenigingen

Onze gemeente kent vele verenigingen op allerlei gebied. Hierin zijn vele vrijwilligers actief. Ook wordt hierdoor veel jeugd positief gestimuleerd om te sporten of hun sociaal gevoel te ontwikkelen. ABZ vindt deze verenigingen het cement waarmee onze samenleving verbonden is en vindt dat we door moeten gaan met de jeugdsubsidies die we nu geven maar dat ook op andere gebieden zoals duurzaam maken van de sportaccommodaties de gemeente een rol heeft.

Stimuleren van ondernemers

De winkels en bedrijven in onze gemeente zijn belangrijk voor ons voortbestaan, niet alleen qua werkgelegenheid maar ook sociaal en lokaal. Als gemeente kunnen we zelf niet ondernemen maar we moeten wel de beste voorwaarden scheppen voor onze ondernemers. Leegstand kunnen we voorkomen door duidelijke keuzes te maken. We voeren een actief beleid tegen leegstand.

Bergen op Zoom: Samenwerken ja, fusie NEE

Woensdrecht werkt samen met diverse gemeenten in diverse samenwerkingsverbanden, daar waar dit voordeel voor ons brengt. Met Bergen op Zoom en Steenbergen, de Brabantse Wal gemeenten, gaan we hierin het verst.

ABZ waakt ervoor dat het bij samenwerken blijft
en is faliekant tegen een fusie. Woensdrecht is een bestuurskrachtige en financieel gezonde gemeente die zelfstandig prima kan functioneren.

Meer Werkgelegenheid en Aviolanda verder uitbouwen

ABZ wil doorgaan met investeren in de ontwikkeling
van Aviolanda om zodoende de toekomst van onze gemeente veilig te stellen. Ook wil ABZ vergroting van de bedrijventerreinen met name om uitbreiding van bestaande bedrijven op te vangen.

Zero Tolerance drugsbeleid

ABZ staat voor een drugsvrije gemeente. Coffeeshops staan wij niet toe, experimenten hiermee ook niet. Drugsdealers en andere criminelen moeten hard worden aangepakt, niet pappen en nathouden maar doorpakken, handhaving hierop moet geïntensiveerd worden. Meldingen van inwoners krijgen voorrang. Onze jeugd wordt voorgelicht over de gevaren van drugs.

Veiligheid burgers handhaven

Er zijn in ons land en in onze gemeente regels en wetten. Personen die deze overtreden moeten lik op stuk krijgen. ABZ tolereert geen inbrekers, overvallers of terroristen in Woensdrecht. Wij hebben lage misdaadcijfers en dat moet zo blijven. Veiligheid betekent voor ABZ ook voldoende verlichting op straat, maar ook sociale controle door buurtpreventie en Whats-app groepen.

Aanpak hardrijders

Op sommige plaatsen in onze gemeente wordt te hard gereden. Ofschoon onze middelen om hiertegen op te treden beperkt zijn wil ABZ hier toch iets aan doen. Onze voorkeur gaat uit naar het zodanig inrichten van de weg dat het

moeilijk wordt om hard te rijden. Dit is een dure keuze maar op de lange termijn volgens ons de enige manier.

Groene karakter Woensdrecht handhaven en beschermen

Woensdrecht bestaat voor een groot deel uit groen landschap. Dit is het karakter van de gemeente en ABZ wil dit behouden. Dit betekent goed onderhoud plegen, maar ook terugplanten waar groen verdwijnt.

Toerisme en recreatie bevorderen

Toeristen zijn belangrijk voor onze gemeente, voor de ondernemers maar ook voor de natuur. ABZ wil dan ook doorgaan met het verbeteren en aanleggen van fiets- en wandelpaden en wil een toename van toeristen op de campings.

Eigen identiteit van onze kernen behouden

Elk dorp van de gemeente Woensdrecht heeft haar eigen identiteit, en daar moeten we trots op zijn. ABZ wil geen eenheidsworst, maar een goed eigen geluid met respect voor elkaar. Zo veel mogelijk willen wij de kerken en andere beeldbepalende panden behouden in de kernen. Wij huisvesten de wettelijk toegewezen statushouders. Wij werken niet vrijwillig mee aan een asielzoekerscentrum in Woensdrecht.

Openbaar vervoer in alle kernen

Het is belangrijk dat onze burgers zich vrij tussen de verschillende kernen en omliggende gemeenten kunnen bewegen. ABZ zal er dan ook alles aan doen om de huidige verbindingen te behouden en aanvullende of nieuwe vervoerswijzen in te zetten zodat uw mobiliteit gehandhaafd blijft.

Meer parkeerplaatsen

Bij alle nieuwbouwprojecten wordt er al rekening mee gehouden, maar ook bij bestaande bouw kan er een tekort aan parkeerplaatsen zijn. ABZ wil ook in de bestaande wijken meer parkeerplaatsen realiseren, daar waar mogelijk duurzaam en met laadpalen.

Terugdringen gemeentelijke regels

Het is goed dat er regels zijn, hierdoor wordt iedereen
gelijk behandeld, maar soms zijn we doorgeschoten in het woud van regels. Landelijk is dat heel duidelijk, maar op gemeentelijk niveau kan en zal ABZ hier tegen optreden. De

nieuwe Omgevingswet biedt hiervoor kansen. Deregulering wordt voor ons een speerpunt in de komende periode.

Geen industrie in de polders

ABZ koestert onze mooie omgeving en daar spelen
de polders met hun ruimtelijk zicht een voorname rol in. ABZ is tegen ongebreidelde groei van bedrijventerreinen in de polders, wij zijn voor een kleine groei op de eigen bedrijventerreinen. De polders blijven zoals ze zijn, voor landbouw en natuur.

Burgers betrekken bij de gemeente

Onze maatschappij wordt steeds meer betrokken en burgers komen meer dan vroeger met initiatieven. Deze moeten serieus onderzocht worden en uitgevoerd. Ook moeten burgers eerder betrokken worden bij projecten en uitvoering van beleid, zodat we van hun inbreng kunnen profiteren.

Meldingen van inwoners aan de gemeente moeten sneller opgevolgd worden en ook de terugmelding moet beter,
daar gaan we aan werken.Initiatieven waarbij onze inwoners taken van onze gemeente willen overnemen, het zg. “right to challenge”, zullen wij positief benaderen. Dorpsplatforms, zorg coöperaties, wijkteams en buurtpreventieteams moeten verder gefaciliteerd worden en een centrale rol krijgen in onze leefomgeving, want de mening van burgers is zeer waardevol voor ABZ.

ABZ luistert naar de burgers en baseert daarop haar programma en politieke acties. Wij werken samen met
de landelijke partijen, maar zijn niet gebonden aan een liberale, katholieke of sociaaldemocratische visie. ABZ kiest onafhankelijk uit alle ideeën het beste voor de burgers van Woensdrecht, dat is onze kracht.

Lid Worden

Steun ons tijdens de verkiezingen en zorg dat wij de stabiele factor kunnen blijven die ùw belangen behartigt in de Woensdrechtse politiek.