Algemeen Belang Zuidwesthoek

Verkiezings
programma

ABZ Speerpunten

De plaatselijke politieke partij Algemeen Belang Zuidwesthoek is in 1997 ontstaan uit  6 plaatselijke partijen in de 4 voormalige gemeenten Putte (Dorpsbelangen en Putse Belangen), Huijbergen (Algemeen Belang), Ossendrecht (Leefbaar Ossendrecht en Werknemersgroepering) en Woensdrecht (Algemeen Woensdrechts Belang). Bij de samenvoeging van de 4 gemeenten zijn deze partijen ook samengegaan en werden de grootste partij in de raad. Samen hebben we jarenlang de gemeente Woensdrecht bestuurd en de beloften die we onze kiezers hadden gedaan waargemaakt. ABZ is een onafhankelijke plaatselijke partij die, los van de landelijke politieke stromingen, op basis van wat er leeft onder de bewoners, de gemeente wil besturen.

Omdat ABZ een samenvoeging is van 6 politieke partijen uit alle kernen van de gemeente is ABZ in elke kern ook goed vertegenwoordigd en weten wij wat er leeft. Wij geven dan ook extra aandacht aan de informatie en inbreng vanuit alle kernen. Dit doen wij o.a. door het actief benaderen van burgers in alle kernen via enquêtes, via de dorpsplatforms, zorg coöperaties etc. en via onze leden die midden in de samenleving staan.

Tijdens de afgelopen raadsperiode heeft ABZ deelgenomen in de coalitie met 2 wethouders en 8 raadsleden. Daarom zijn de meeste van onze beloften die wij 4 jaar geleden aan u hebben gedaan waargemaakt of in de laatste fase van uitvoering. Zo zijn in de Raadhuisstraat nieuwe projecten opgeleverd en nog in uitvoering en is de Scheldeweg vernieuwd, is de realisatie van de ontsluitingsweg van het industrieterrein in Putte een feit, is het zwembad behouden voor onze gemeente, evenals de sportvelden en de multifunctionele centra in alle kernen, is er bespaard op ambtenaren, zijn er extra bouwplannen voor Putte, Huijbergen, Hoogerheide en Ossendrecht, zijn de verenigingen ontzien in de bezuinigingen, zijn de fietspaden verlicht, zijn uw lasten niet gestegen, is er zorg op maat voor iedereen en een actief armoedebeleid en zijn de regels verminderd.

Onderstaand vindt u de speerpunten van ABZ voor de komende bestuursperiode:

Gemeentelijke voorzieningen in alle kernen instandhouden

ABZ heeft ervoor gezorgd dat de gemeentelijke voorzieningen zoals scholen, sportvelden, Multifunctionele centra in alle kernen behouden zijn en ook het zwembad in onze gemeente is voor langere tijd vastgelegd. ABZ vindt dat elke kern leefbaar moet blijven en daar horen deze voorzieningen gewoon bij dus ook in de toekomst blijft elke kern haar gemeentelijke voorzieningen houden, wat dat ook kost.

Goed Onderhoud plantsoenen en bestrating

In de crisistijd hebben wij o.a. op het onderhoud van het groen moeten bezuinigen. Nu we weer wat meer armslag hebben wil ABZ deze bezuiniging terugdraaien en het gemeentelijk groen weer de uitstraling geven die onze bewoners graag zien.

Verbetering kwaliteit wegen

Om de dorpen leefbaar te houden zodat winkels en voorzieningen daar ook levensvatbaar kunnen blijven moet de bereikbaarheid goed zijn. Daarom is het belangrijk dat ons wegennet op orde is en blijft. ABZ wil de wegen versneld aanpakken om de mobiliteit te verbeteren en de overlast door geluid en trillingen te beperken.

Voldoende woningen voor iedereen, in alle kernen

Nu de woningbouw weer aantrekt wil ABZ in elke kern woningbouw, ten eerste om de eigen bewoners te huisvesten met voorrang voor starters en senioren, maar ook om een beperkte groei in inwonersaantal te verkrijgen waardoor alle zaken die wij u beloven ook betaalbaar blijven en de winkels en voorzieningen in de kernen meer klanten krijgen.

Aandacht voor onze ouderen

Woensdrecht vergrijst, dat is een feit, en het is daarom van het grootste belang dat wij hierop inspelen. Dit kan door seniorenwoningen te bouwen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen met externe zorg en zorgwoningen. Daarnaast wil ABZ de sociale burgerinitiatieven die ontstaan extra faciliteren bijv. door ruimtes beschikbaar te stellen. Fietspaden en stoepen dienen op orde te zijn zodat scootmobielen, rolstoelen en rollators ongehinderd gebruikt kunnen worden. Waardering voor alle activiteiten van de KBO (ouderenbond) en voor al onze mantelzorgers vinden wij van groot belang en wij zullen hen blijven stimuleren.

Goede Jeugdzorg

Een klein gedeelte van onze jeugd heeft psychische of gedragsproblemen. ABZ wil dat deze jeugdigen snel geholpen worden zodat ze weer volwaardig deel uit kunnen maken van de maatschappij. Ondanks de hoge kosten vinden wij dat we moeten investeren in jeugd die het niet alleen aankan.

Zorg op maat voor iedereen

Wij zijn van mening dat niemand buiten de boot mag vallen, hulp voor iedereen.

Ofschoon het zorgbeleid landelijk bepaald wordt wil ABZ door afspraken te maken met zorgaanbieders en door samenwerking met omliggende gemeenten zorg zo toegankelijk mogelijk maken

Onderwijs voor zoveel mogelijk doelgroepen

In onze gemeente hebben wij al veel onderwijs en dat wil ABZ ook zo houden, sterker nog uitbreiden, zodat zoveel mogelijk Woensdrechtse jeugd ook in de eigen gemeente naar school kan.

Geen verhoging van gemeentelijke belastingen

De landelijke partijen hebben ervoor gezorgd dat ons land een hele hoge belastingdruk heeft. ABZ wil daarom de gemeentelijke lasten gelijk houden en slaagt daar al jaren in. Als u afval goed gaat scheiden kunt u zelfs fors naar beneden gaan door een besparing op de afvalstoffenheffing.

Verduurzaming van de gemeentelijke panden

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie wat betreft duurzaamheid. ABZ wil dat wij  onze kinderen een leefbare planeet nalaten. Daarom moeten we met z’n allen minder CO2 opwekken. Wind- en zonne-energie horen daar nadrukkelijk bij.  Alle gebouwen van de gemeente zijn of worden voorzien van energiezuinige LED verlichting. Een vervolg daarop zijn zonnepanelen op die panden, zodat ze energieneutraal kunnen worden. De verenigingen in de gemeente willen wij stimuleren om energiezuinig te worden.

Beleid overlast arbeidsmigranten

De afgelopen jaren zien wij steeds meer arbeidsmigranten, buitenlandse werknemers die hier komen werken, in onze gemeente. Dit moet geen overlast veroorzaken. Daarom moeten we hier duidelijke regels voor maken omdat dit in de toekomst alleen maar zal toenemen.

Stimuleren van ondernemers

De winkels en bedrijven in onze gemeente zijn belangrijk voor ons voortbestaan, niet alleen qua werkgelegenheid maar ook sociaal en lokaal. Als gemeente kunnen we zelf niet ondernemen maar we gaan wel de beste voorwaarden scheppen voor onze ondernemers.

Meer Werkgelegenheid en Aviolanda verder uitbouwen

In de komende jaren komt de JSF straaljager naar Woensdrecht en dat zal hier veel extra bedrijvigheid geven. We hebben hier al op voorgesorteerd, maar we moeten nu oogsten wat we gezaaid hebben. ABZ wil doorgaan met investeren in de ontwikkeling van Aviolanda om zodoende de toekomst van onze gemeente veilig te stellen. Ook wil ABZ vergroting van de bedrijventerreinen met name om uitbreiding van bestaande bedrijven op te vangen.

Stimuleren van de verenigingen

Onze gemeente kent vele verenigingen op allerlei gebied. Hierin zijn vele vrijwilligers actief. Ook wordt hierdoor veel jeugd positief gestimuleerd om te sporten en hun sociaal gevoel te ontwikkelen. ABZ vindt deze verenigingen het cement waarmee onze samenleving verbonden is en vindt dat we door moeten gaan met de jeugdsubsidies die we nu geven. Maar dat ook op andere gebieden zoals de verduurzaming van de accommodaties de gemeente een rol heeft.

Gemeente Woensdrecht blijft zelfstandig

Woensdrecht werkt samen met diverse gemeenten in diverse samenwerkingsverbanden, daar waar dit voordeel voor ons brengt. Met Bergen op Zoom en Steenbergen, de Brabantse Wal gemeenten, gaan we hierin het verst.

ABZ waakt ervoor dat het bij samenwerken blijft en is faliekant tegen een fusie. Woensdrecht is een bestuurskrachtige en financieel gezonde gemeente die zelfstandig prima kan functioneren.

Veiligheid burgers handhaven

Er zijn in ons land en in onze gemeente regels en wetten. Personen die deze overtreden moeten lik op stuk krijgen. ABZ tolereert geen criminelen, inbrekers, overvallers of terroristen in Woensdrecht.  Wij hebben lage misdaadcijfers en dat moet zo blijven.

Veiligheid betekent voor ABZ ook voldoende verlichting op straat, maar ook sociale controle door buurtpreventie en Whats-app groepen.

Aanpak hardrijders

Op sommige plaatsen in onze gemeente wordt te hard gereden. Ofschoon onze middelen om hiertegen op te treden beperkt zijn, wil ABZ hier toch iets aan doen. Onze voorkeur gaat uit naar het zodanig inrichten van de weg dat het moeilijk wordt om hard te rijden. Dit is een dure keuze maar op de lange termijn volgens ons de enige manier.

Groene karakter Woensdrecht behouden en beschermen

Woensdrecht bestaat voor een groot deel uit groen landschap. Dit is het karakter van de gemeente en ABZ wil dit handhaven. Dit betekent goed onderhoud plegen, maar ook terugplanten waar groen verdwijnt.

Toerisme en recreatie stimuleren

Toeristen zijn belangrijk voor onze gemeente, voor de ondernemers maar ook voor de natuur. ABZ wil dan ook doorgaan met het op orde brengen en uitbreiden van de fietspaden en wil een toename van toeristen op de campings. Er is een Fiets en Wielerplan opgesteld en dit moet uitgevoerd worden.

Zero Tolerance drugsbeleid

ABZ staat voor een drugsvrije gemeente. Coffeeshops staan wij niet toe, experimenten hiermee ook niet. Wij zijn voor goede voorlichting van onze jeugd over de gevaren van drugs. De zgn. kofferbakverkoop dient streng aangepakt te worden, wij willen wel toeristen maar geen drugs-toeristen.

Eigen identiteit van onze kernen behouden

Elk kerkdorp van de gemeente Woensdrecht heeft haar eigen identiteit, en daar moeten we trots op zijn. ABZ wil geen eenheidsworst, maar een goed eigen geluid met respect voor elkaar.

Openbaar vervoer behouden in alle kernen

Het is belangrijk dat onze burgers zich vrij tussen de verschillende kernen en omliggende gemeenten kunnen bewegen. ABZ zal er dan ook alles aan doen om de huidige verbindingen te behouden zodat uw mobiliteit gehandhaafd blijft.

Meer parkeerplaatsen

Bij alle nieuwbouwprojecten wordt er al rekening mee gehouden, maar ook bij bestaande bouw kan er een tekort aan parkeerplaatsen zijn. ABZ wil ook in de bestaande wijken meer parkeerplaatsen realiseren daar waar nodig. Ook de carpoolplaats moet uitgebreid worden, desnoods op een andere locatie.

Terugdringen gemeentelijke regels

Het is goed dat er regels zijn, hierdoor wordt iedereen gelijk behandeld, maar soms zijn we doorgeschoten in het woud van regels. Landelijk is dat heel duidelijk, maar op gemeentelijk niveau kan en zal ABZ hiertegen optreden. De nieuwe Omgevingswet biedt hiervoor kansen. Hierdoor wordt bouwen of verbouwen makkelijker en goedkoper. Deregulering wordt voor ons een speerpunt in de komende periode.

Geen industrie in de polders

ABZ koestert onze mooie omgeving en daarin nemen de polders met hun ruimtelijk zicht een voorname rol in. ABZ is tegen ongebreidelde groei van bedrijventerreinen in de polders, wij zijn voor een kleine groei op de eigen bedrijventerreinen. De polders blijven zoals ze zijn, voor landbouw en natuur.

Burgers betrekken bij de gemeente

Onze maatschappij wordt steeds mondiger en burgers komen meer dan vroeger met initiatieven. Deze moeten serieus onderzocht worden en uitgevoerd. Ook moeten burgers eerder betrokken worden bij projecten en uitvoering van beleid, zodat we van hun inbreng kunnen profiteren.

Dorpsplatforms, zorg coöperaties, wijkteams en buurtpreventieteams moeten verder ontwikkeld worden en een centrale rol krijgen in onze leefomgeving, want de mening van burgers is zeer waardevol voor ABZ.

ABZ luistert naar de burgers en baseert daarop haar programma en politieke acties. Wij werken samen met de landelijke partijen, maar zijn niet gebonden aan een liberale, katholieke of sociaaldemocratische visie. ABZ kiest onafhankelijk uit alle ideeën het beste voor de burgers van Woensdrecht, dat is onze kracht.

Lid Worden

Steun ons tijdens de verkiezingen en zorg dat wij de stabiele factor kunnen blijven die ùw belangen behartigt in de Woensdrechtse politiek.